• Aanvraag wijkbudget en spelregels

  Logo wijkplatform Rijkerswoerd 

   

  Ja

  * Deze velden zijn verplicht.

  In de begroting moet gespecificeerd staan wat de verwachte uitgaven zijn. Tevens dient gespecificeerd te zijn welke inkomsten (van deelnemers, sponsors/fondsen, overige inkomsten) verwacht wordt en welk deel aan wijkplatform Rijkerswoerd gevraagd wordt. Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag zal er eventueel een voorschot worden betaald. Dit kan variëren van 50 tot 100%. 

   

  SPELREGELS  

  De aanvraag wordt gedaan door een persoon of organisatie.

  Bij verzenden van de aanvraag stelt de aanvrager zichzelf danwel de organisatie, namens wie de aanvrager de aanvraag doet, verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan/activiteit en het eventueel toegekende budget, inclusief begroting, anders wordt deze niet in behandeling genomen. 

  De aanvraag komt op de agenda van het platformoverleg als mededeling of advies mocht deze afwijken van de spelregels.

  De aanvrager zal geïnformeerd worden of heeft reeds het bedrag/toewijzing per mail ontvangen. 

  Zowel ruim vóór aanvang van de activiteit als uiterlijk 21 kalenderdagen na de activiteit dient een bericht/verslag van de gehouden activiteit te worden aangeleverd bij het wijkplatform.

  Dit verslag zal geplaatst worden op de website en mogelijk gebruikt worden als kopij voor het wijkblad Het Woerdje (afhankelijk van inleverdatum kopij). In het verslag of eventuele flyers die hiervoor gebruikt worden, dient men de partijen te vermelden waar een bijdrage of bekostiging van is ontvangen (logo wijkplatform tref je aan bovenaan het formulier om deze te gebruiken). 

  Het gevraagde verslag nadien dient inzicht te geven in de bereikte doelgroep, resultaten en effecten. Foto's worden zeer op prijs gesteld (men dient zelf de AVG-regels hierover in acht te nemen). 

  De activiteit moet meerwaarde hebben voor de wijk Rijkerswoerd en haar inwoners. 

  Voor de financiering wordt uitgegaan van cofinanciering, dit mag ook een eigen bijdrage (deelnemersbijdrage) zijn. De buurtfestiviteiten ontvangen een maximum van € 500 (afhankelijk van het aantal deelnemers). En maximaal één keer per twee jaar een aanvraag hiervoor indienen vanuit dezelfde buurt. 

  Als na afloop van de activiteit blijkt dat er minder is uitgegeven dan het verleende voorschot, dan moet of het restant terugbetaald worden aan het wijkplatform of wordt dit op mindering gebracht op het nog toe te kennen bedrag.

  Personeelskosten worden niet vergoed.

   

   

  Activiteiten

  Zie onze programma's bij de werkgroepen Activiteiten of Cultuur

  of de agenda voor de vaste- of aanstaande activiteiten

   

  Koop hier je ticket voor het stamppottenbuffet

   

  Aanmelden Open Podium 

   

  Wil jij jouw activiteit ook in de agenda? Geef deze dan aan ons door!

   

  Dec
  04

  Bezorgdatum Het Woerdje

  Vanaf week 49 wordt Het Woerdje huis-aan-huis b... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Klik hier als je via je mailbox op de hoogte gehouden wilt worden van het laatste nieuws uit je wijk! 

   

  Wijkplatform Rijkerswoerd

  Klik hier als je via je mailbox op de hoogte gehouden wilt worden van het laatste nieuws uit je wijk!