• Adverteren en algemene voorwaarden

  meldt zich aan om advertentieruimte te reserveren in het wijkblad dat wordt uitgebracht onder de naam Het Woerdje, volgens onderstaande specificaties en voorwaarden.
  In alle nog te verschijnen nummers van deze jaargang
  Alleen de nummer (s)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Wenst de komende jaren doorlopend te adverteren tot wederopzegging
  Optie 3, 188 x 275, A4, Plaatsing op gewenste linker pagina
  Optie 4, 188 x 275, A4, Plaatsing op linker pagina
  Optie 5, 188 x 135, 1/2 A4, Plaatsing op achterzijde
  Optie 6, 188 x 135, 1/2 A4, Plaatsing op gewenste linker pagina
  Optie 7, 188 x 135, 1/2 A4, Plaatsing op linker pagina
  Optie 8, 188 x 65, 1/4 A4 lig, Plaatsing op gewenste linker pagina
  Optie 9, 188 x 65, 1/4 A4 lig, Plaatsing op linker pagina
  Optie 10, 92 x 135, 1/4 A4 st, Plaatsing op gewenste linker pagina
  Optie 11, 92 x 135, 1/4 A4 st , Plaatsing op linker pagina
  Optie 12, 92 x 65, 1/8 A4, Plaatsing op gewenste linker pagina
  Optie 13, 92 x 65, 1/8 A4, Plaatsing op linker pagina
  Door het invullen van het formulier geef je hierbij opdracht tot het plaatsen van jouw advertentie. Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden
  Ja ik ga akkoord
  nee ik ga niet akkoord

  * Deze velden zijn verplicht.

  Op dit moment zijn onderstaande opties niet mogelijk, deze zijn voor een jaar gereserveerd
  * Optie 1, 210 x 297, A4 zonder marges, Plaatsing op achterzijde 
  * Optie 2, 188 x 275, A4, Plaatsing op achterzijde

  Bij vragen kun je contact opnemen via e-mailadres adverteren@rijkerswoerd.net 

   

  Algemene voorwaarden plaatsing & betaling

   

  De uitgever/acquisiteur is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerders van niet tijdige of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de te plaatsen advertentie behorende materialen, voor zover deze gebeurtenissen zijn te wijten aan overmacht.

  De adverteerder is gehouden aan de datum van inlevering van advertenties voor het inleveren van tekst, afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de te plaatsen advertentie behorende materialen. Het niet op tijd aangeleverde materiaal zal verwerkt worden in de volgende uitgave.

  Afwijkende lettertypen, gebruikt in de advertentie, dienen als het letterbestand onverwijld ter beschikking te worden gesteld aan de vormgever. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven zal door de vormgever naar een lettertype worden gezocht welke het origineel het dichtst benadert. Dit zal aan de adverteerder worden medegedeeld. Na publicatie is reclameren hierop niet meer mogelijk.

  De uitgever/acquisiteur is bevoegd met opgaaf van reden een tekst of afbeelding voor een advertentie te weigeren. Als toevoeging op het in lid 1 gestelde geldt dat fouten in de uitvoering van niet-schriftelijk opgegeven advertenties geen reducties of gratis herplaatsing tot gevolg hebben.

  Reclames over de uitvoering van advertentieopdrachten dienen binnen 5 werkdagen na verschijning van de desbetreffende advertentie bij de uitgever/acquisiteur te worden ingediend. Indien binnen de gestelde termijn niet wordt gereclameerd, wordt de adverteerder geacht akkoord te gaan met de uitvoering.

  Adverteerder vrijwaart de uitgever/acquisiteur voor schending van de auteursrechten. De uitgever/acquisiteur zal de adverteerder in geval van een claim of klacht hierover direct informeren.

  Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de adverteerder verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de adverteerder. Deze gemaakte kosten worden op tenminste 10% van het betreffende bedrag gefixeerd met een minimum van € 75,00.

  Voorwaarden en afspraken over plaatsing en betalingen, die afwijken van het in het advertentiecontract gestelde, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.


  Betaling

  Indien een advertentie niet geplaatst kan worden omdat door toedoen of nalaten van of vanwege de adverteerder niet tijdig een tekst of afbeelding is aangeleverd, zijn toch de volledige advertentiekosten verschuldigd, zoals deze staan vermeld in het afgesloten contract.

  Het afgesloten advertentiecontract is geen factuur. Afhankelijk van het advertentiecontract, ontvang je met het eerste bewijsexemplaar of bij elk bewijsexemplaar een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur in overeenstemming met het vermelde in het advertentiecontract.

  Reclames over het in punt twee vermelde dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuur- /contractdatum schriftelijk bij de uitgever/acquisiteur te worden ingediend. Indien niet binnen deze termijn wordt gereclameerd, wordt adverteerder geacht akkoord te zijn met factuur/contract. Reclamering ontslaat de adverteerder niet van zijn betalingsverplichting.

  Indien geen betaling plaatsvindt binnen de gestelde termijn van 30 dagen, kunnen rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht over de in het contract gestelde advertentiekosten van 1% per maand. Indien betaling van de advertentiekosten van één of meerdere advertenties niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, zijn alle nog door de adverteerder te betalen advertentiekosten terstond opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling.

  De adverteerder zal zich bij betaling van een factuur nooit kunnen beroepen op schuldvergelijking.
  Na plaatsing van de advertentie in èn bezorging van het wijkblad wordt de adverteerder die buiten de wijk Rijkerswoerd woont, in het bezit gesteld van een bewijsexemplaar. Bij eventuele geschillen beslist het bestuur van het wijkplatform Rijkerswoerd.

  Wijkplatform Rijkerswoerd is ingeschreven bij de K.v.K. te Arnhem onder nummer 54128552

  Activiteiten

  Zie programma's bij agenda op deze website. Zie ook bij de werkgroepen Activiteiten of Cultuur

   

  Aanmelden Open Podium 

   

  Zie verder de agenda van onze wijk. Wil jij jouw activiteit ook in de agenda? Geef deze dan aan ons door. 

   

  Okt
  04

  Wijkavond over het verduurzamen van je woning

  Thema: Mijn CV is toe aan vervanging, moet ik n... Lees meer »

  Okt
  07

  De Krasse Knarren/Tocht De Kroon

  Bijdrage € 3,00 per keer Heb je vragen of ben j... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Wijkplatform Rijkerswoerd