Beeldmerk logo Wijkplatform Rijkerswoerd

Het Woerdje

Wijkblad Het Woerdje is het wijkblad van de wijk Rijkerswoerd en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk.

Redactie
Hans Geerlings, Gretha Vroonland-Zweers, Frans Lommen en Robèr Goed

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, Edith Peters en Nienke Pol, column

Redactie en inleveren kopij:

Witte brievenbus bij de Jumbo of per e-mail redactie Het Woerdje redactiehetwoerdje@live.nl

Advertenties & Vormgeving
Voor informatie en opgave:
Gretha Vroonland-Zweers, e-mail: vormgeving@rijkerswoerd.net

Coördinatie bezorging wijkblad
Familie W.B. Vis, telefoon 026 327 19 09

Drukker
CP GrafiMedia Groep, Didam 0316 29 44 26

Aanleveren kopy voor Het Woerdje of verwachtte verschijningsdatum vind je hier in de agenda!

Oplage 5100 stuks – verschijnt 7x per jaar – Copyright © wijkplatform Rijkerswoerd

Actuele Woerdje