HET BESTUUR

Het bestuur van wijkplatform Rijkerswoerd bestaat uit een dagelijks bestuur gevormd door (vice-)voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden. Wij hebben portefeuillehouders/werkgroepen: Veilig in de Wijk, Activiteiten, Cultuur, Groen, Duurzaam, Hondenbezit, Redactie.

Eens per 6 weken worden er platform overleggen gehouden. Hier worden mededelingen vanuit de werkgroepen besproken, activiteiten, subsidie- en wijkaanvragen en de samenwerking met ketenpartners besproken. Bij de wijkaanvragen zijn er bewoners die als stemhebbend lid nauw betrokken zijn bij het stemmen.

Bewoners van Rijkerswoerd die zich betrokken voelen of iets willen betekenen voor de wijk, kunnen zich aansluiten en zijn welkom op deze platform overleggen. Voorafgaand is er een agendacommissie (dagelijks bestuur) waarin de zaken of punten die zijn ingebracht worden besproken die op de platform overleg aan de orde komen.

Heb je een idee wat beter of anders kan in je woonomgeving?

Of heb je een plan om iets te organiseren zodat jullie als buren elkaar beter leren kennen?

Misschien wel leuk of interessant om over je eigen woonomgeving of buurt mee te praten?

Je weet immers als geen ander hoe het anders of beter kan. Sluit je aan als vrijwilliger of meld je aan bij het eerstvolgende platformoverleg om mee te praten of iets in te brengen.

Zie agenda wanneer de platform overleggen plaatsvinden. Mocht je iets in willen brengen laat het ons weten. Wil je een overleg bijwonen dan graag dit van te voren opgeven.

Wij zien jullie graag, want wij hebben elkaar nodig om er een mooie wijk van te maken en te behouden!

 

Wat is of doet het wijkplatform

Een verband van bewoners dat zich op wijkniveau heeft georganiseerd met als doel zich als vrijwilliger in te zetten voor de leefbaarheid van de wijk en om de gemeente vanuit dat oogpunt te adviseren.

De rol van het wijkplatform bestaat uit een aantal aandachtsgebieden.

Organiseren van leuke activiteiten voor de bewoners van Rijkerswoerd. Dat zijn de Koningsdag, de Avondvierdaagse en de Sinterklaasintocht en tweejaarlijks de wijkdag, maar nog veel meer afhankelijk van vraag en aanbod (vrijwilligers).

Organiseren van de communicatie tussen bewoners van de wijk. Informeren van de bewoners over allerlei dingen die in de wijk plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt onder andere via een onafhankelijke redactie door de uitgave van ons wijkblad Het Woerdje. Maar ook de wijkwebsite en Facebookpagina. In dit kader ook het bevorderen van relevante en tijdige communicatie van de gemeentelijke organisatie en andere organisaties die binnen de wijk werkzaam zijn naar de bewoners.

Verbeteren van de leefbaarheid van Rijkerswoerd door overleg en samenwerking tussen belanghebbende partijen en de gemeente Arnhem. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College, het Team Leefomgeving en/of gemeentelijke afdelingen over

  1. het wijkprogramma
  2. zaken die in de wijk spelen
  3. plannen die de gemeente ontwikkelt voor de wijk
  4. gewenste ontwikkelingen in de wijk.

Bevorderen van verbinding tussen bewoners en het ondersteunen van burgerparticipatie.

Initiëren en bevorderen van initiatieven op het gebied van leefbaarheid en het verbeteren van de mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in onze wijk.

Signaleren en agenderen van zaken die aan de orde zijn in de wijk.

Hulpmiddel daarbij is het bewonersbudget 

Het College kent iedere wijk een bewonersbudget toe dat op advies van het wijkplatform wordt ingezet voor wijk initiatieven en dat een middel is voor het wijkplatform om de taken uit te kunnen voeren. Bewoners kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage uit het bewonersbudget voor initiatieven die zij willen starten of in gang willen zetten. Zie hiervoor onze pagina ‘spelregels wijkaanvraag’.

Sirkka Wilbrink

Voorzitter

Dick van Kleef

Activiteiten

Vicevoorzitter

Yvonne Nuis

Communicatie algemeen

Website beheer

 

 

Secretaris

Hans

Bea Boor

Penningmeester

Veilig in de Wijk, Marcel

Marcel van Draanen

Wergroep Veilig in de Wijk

AED en burgerhulp-

verlening

 

 

 

 

Algemeen lid